دمپایی کلارک مناسب پیاده روی در برف است

به طور کلی، روشی که ما اختراع کرده‌ایم شامل مجموعه‌ای از مراحل است، از جمله:

آوردن یک لایه اول از مواد الاستومری قابل آب‌بندی گرما روی دمپایی کلارک و یک لایه دوم قابل‌توجه گسترده‌تر از مواد الاستومری قابل آب‌بندی حرارتی به صورت رو در رو با یک لبه از هر کدام.

لایه ای که به طور قابل ملاحظه ای با یک لبه دیگر همراستا شده است تا در لایه دوم، یک قسمت پوشیده شده که با لایه اول رابطه رو در رو است و یک قسمت در معرض که با لایه اول ارتباط رودررو ندارد ایجاد کند. ;

در اولین عملیات باندینگ، لایه های مذکور را به هم متصل می کنیم تا قسمت پنجه دمپایی را با قرار دادن لایه اول و قسمت پوشیده شده از لایه دوم در معرض حرارت و فشار کافی قرار دهیم تا در اولین ناحیه باریک، یک پیوند مهر و موم شده بین آنها ایجاد شود.

داشتن دو شاخه که از لبه‌های فوق‌العاده هم‌تراز گفته شده فاصله دارند و تقریباً به اندازه عرض انگشت پا و پای انسان با اندازه از پیش تعیین‌شده از یکدیگر فاصله دارند.

در حالی که هنوز تحت فشار عملیات پیوند اول ذکر شده، برش مواد لایه اول و دوم در امتداد ناحیه باریک اول است.

بریدن قسمت آشکار لایه دوم در امتداد خطوطی که از انتهای شاخه‌های مذکور در جهتی دور از لبه‌های هم‌تراز لایه‌ها امتداد می‌یابند.

به‌منظور تشکیل یک فضای خالی که محور طولی آن از لبه‌های هم‌ترازی شده فاصله دارد و قسمت خالی را از بقیه جدا می‌کند. از مواد لایه های گفته شده؛

تا کردن مواد قسمت در معرض لایه دوم در فضای خالی در دو طرف محور طولی آن در یک رابطه رو در رو در یک صفحه عموماً عمود بر ناحیه باریک اول.

در عملیات چسباندن دوم، تشکیل پاشنه یک دمپایی با قرار دادن قسمت تا شده در معرض لایه دوم در معرض حرارت و فشار کافی برای ایجاد یک پیوند گرما بند شده در ناحیه باریک دوم که به صورت طولی از قسمت خالی مذکور از مزبور فاصله دارد. لایه اول و در یک صفحه عموماً عمود بر منطقه اول است.